Allmänna användarvillkor

Version 1.1 av 2021-04-06

Inledning: Definition av termer som används i de allmänna användarvillkoren

Vi avser vidare:

  • «Sajten/Webbplatsen» eller «Tjänsten»: webbplatsen green-acres.com och dess lokala varianter (green-acres.fr, green-acres.pt, green-acres.es, green-acres.it, green-acres.gr, etc.) samt allt innehåll.
  • «Utgivaren» eller «Vi»: REALIST S.A.S, fysisk eller juridisk person som ansvarar för tjänstens utgivning och innehåll.
  • «Användare» eller «Du»: internetanvändare som besöker och använder tjänsten.
Föreliggande Allmänna användarvillkor (nedan AAV) har framtagits av webbplatsens utgivare. Varje användare uppmanas att läsa De allmänna användavillkoren noga, skriva ut dem och/eller spara dem på varaktigt vis. Användaren har tagit del av De allmänna användarvillkoren och accepterar dem helt utan förbehåll.

Paragraf 1 - Allmänna användarvillkorens tillämpning

Syftet med föreliggande AAV är att för användarna klargöra de villkor som gäller tillgång till sajten. Utgivaren förbehåller sig rätten att när som helst ändra De allmänna användarvillkoren genom att publicera en ny version på webbplatsen. De användarvillkor som tillämpas för användaren är de som gällde den dag användaren accepterade dem.

Webbplatsen är gratis och tillgänglig för alla eventuella användare. Om en användare köper en tjänst, skapar en medlemssida eller i största allmänhet surfar på webbplatsen innebär detta att användaren godtar föreliggande AAV i sin helhet, och samtidigt bekräftar att han/hon tagit del av dem.

För användaren kan ett godkännande bestå i att kryssmarkera rutan vid meningen med godkännande av föreliggande Användarvillkor, med till exempel lydelsen «Jag bekräftar att jag läst och godkänt webbplatsens alla allmänna villkor och regler». Att kryssmarkera denna ruta anses vara likvärdigt med användarens underskrift.

Användaren godkänner att de system för automatiskt sparande som tillhör denna webbplats utgivare besitter beviskraft och, om användaren inte kan framlägga bevis för det motsatta, kommer han/hon inte att bestrida detta i händelse av rättstvist.

Om en användare godtar dessa AAV förutsätts det att användaren har laglig rätt att göra det. Om användaren är minderårig eller inte besitter nödvändig laglig rätt, intygar användaren att en vårdnadshavare eller laglig representant givit sitt tillstånd.

Utgivaren ger sajtens användare tillgång till en integritets- och personuppgiftspolicy i vilken all information finns gällande hantering av de personuppgifter utgivaren samlar in om användaren och gällande de rättigheter användaren har angående dessa personuppgifter. Personuppgifts- och integritetspolicyn är en del av De allmänna användarvillkoren. Ett godkännande av dessa AAV innebär således ett godkännande av integritets- och personuppgiftspolicyn.

Paragraf 2 - Juridisk information, personuppgifter och syfte med webbplatsen

Information angående insamling och behandling av personuppgifter (policy och deklaration) finns i webbplatsens Integritets- och personuppgiftspolicy.
Syftet med föreliggande webbplats är att vara en "Internationell webbplats med fastighetsannonser och förmedla kontakt mellan besökare och professionella eller privata säljare".

Tjänsten ägs av Realist - 100 boulevard du Montparnasse - 75014 Paris - FRANCE - SAS med ett kapital på 1 000 000 € - RSC Paris 453 785 156 - Europeiskt VAT-nummer: FR56453785156

Utgivare & redaktionsansvarig: Benoît Galy, i egenskap av ordförande för företaget Realist S.A.S.

Webbhotell: OVH, SAS med ett kapital på 10 069 020 € , RCS Lille Métropole 424 761 419 00045 , APE-kod 2620Z , VAT-nummer: FR 22 424 761 419 , Huvudkontor: 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France.

Paragraf 3 - Medlemssida

En användare som registrerat sig på sajten (en medlem) får åtkomst genom att logga in med sina inloggningsuppgifter (e-postadressen som angavs vid registreringen och lösenord) eller eventuellt genom att använda system som tredje parts åtkomstknappar på sociala medier. Användaren ansvarar helt och hållet för att det valda lösenordet skyddas. Det är en fördel om lösenord är komplicerade. Om en användare glömmer bort sitt lösenord finns möjligheten att skapa ett nytt. Lösenordet garanterar att informationen under rubriken ”min användarsida” förblir hemlig och Användaren förbinder sig att avstå från att vidarebefordra den till tredje part. I annat fall kan sajtens utgivare inte hållas ansvarig för eventuell obehörig åtkomst till användarens konto.

Varje användare av webbplatsen måste skapa en egen sida innan han/hon kan göra en beställning eller lämna ett bidrag. I detta syfte kommer användaren att bli ombedd att lämna vissa personuppgifter. Användaren förbinder sig att lämna korrekta uppgifter.

Uppgifterna samlas in för att skapa ett medlemskonto. Om uppgifterna i medlemskontot skulle försvinna till följd av ett tekniskt fel eller force majeur, förpliktigar inte detta webbplatsen eller dess utgivare, då de sagda uppgifterna endast har ett informativt syfte, inte någon beviskraft. Sidorna på medlemskontot kan skrivas ut fritt av kontoinnehavaren, men de kan under inga omständigheter utgöra bevis, utan har endast ett informativt syfte för att möjliggöra en effektiv hantering av tjänsten eller användarens bidrag.

Varje användare har rätten att stänga av sitt konto och sina uppgifter på webbplatsen. Det blir då omöjligt att återhämta uppgifterna.

Utgivaren förbehåller sig rätten att avföra ett konto om användaren brutit mot föreliggande AAV (inte minst, men inte uteslutande, när användaren vid registreringen och skapandet av sitt medlemskonto medvetet angett felaktiga uppgifter) eller om ett konto varit inaktivt i minst ett år. Detta förfarande kan inte anses vara till skada för den uteslutna användaren och det är inte en anledning att ställa krav på skadestånd. En uteslutning påverkar inte utgivarens möjlighet att vidta rättsliga åtgärder mot användaren om detta motiveras av föreliggande fakta.

Paragraf 4 - Åtkomst till webbplatsen och tillgänglighet

Utgivaren gör sitt bästa för att webbplatsen ständigt ska vara tillgänglig med reservation för underhåll på sajten eller dess webbhotell. Om det av tekniska skäl, eller på grund av något annat problem, inte går att få åtkomst till webbplatsen, kan användaren inte ställa skadeståndskrav och inte heller begära ersättning.

Webbplatsens utgivare omfattas endast av krav på medel. Han kan inte hållas ansvarig för skada som uppstår vid användande av internetnätverk såsom dataförlust, dataintrång, virus, tekniskt avbrott eller annat.

Användaren tillstår uttryckligen att han/hon använder sig av webbplatsen helt på egen risk och på eget ansvar.

Sajten förser användaren med uppgifter i informativt syfte om ofullkomligheter, misstag, utelämnanden, felaktigheter och andra tveksamheter som kan finnas. I vilket fall som helst kan Realist S.A.S inte på något sätt hållas ansvarig:

  • All direkt eller indirekt skada, i synnerhet vad gäller inkomstförlust, förlorad arbetsförtjänst, kundförlust, dataförlust till följd av bland annat användningen av webbplatsen, eller tvärtom av att inte ha möjlighet att använda den.
  • Vid tekniskt fel, omöjlig åtkomst, felaktig användning, felaktig konfigurering av användarens dator, eller användning av en webbläsare som användaren är ovan vid.

Paragraf 5 - Hyperlänkar

Webbplatsen kan innehålla hyperlänkar till andra webbplatser.

Användaren godkänner därför att utgivaren inte kan hållas ansvarig för påvisbar eller påstådd skada eller förlust till följd av eller i samband med användande eller kännedom om innehåll, reklam eller tillgängliga tjänster på dessa externa webbplatser eller källor. Den här webbplatsens utgivare kan inte hållas ansvarig om användaren vid ett besök på en sådan webbplats skulle åsamkas något lidande eller skada.

Om en av hyperlänkarna på webbplatsen, trots utgivarens ansträngningar, skulle leda till en sajt eller en internetkälla vars innehåll står i strid med eller för användaren tycks stå i strid med fransk lag, förbinder sig användaren att omgående ta kontakt med föreliggande webbplats ansvariga utgivare, vars kontaktuppgifter anges i webbplatsens juridiska information, och till denne vidarebefordra adressen till tredje parts-webbsidorna i fråga.

Paragraf 6 - Cookies

En cookie hjälper till att identifiera webbplatsanvändaren, att göra besöken på webbplatsen mer personliga och att påskynda sidvisningen genom att en datafil sparas på datorn. Denna webbplats använder sig i huvudsak av cookies för

  1. Erhålla surfstatistik för att förbättra användarens upplevelse och
  2. Att ge tillgång till ett medlemskonto och innehåll som inte kan visas om man inte är inloggad.

Användaren anser sig ha informerats om detta förfarande och ger sajtens utgivaren tillåtelse att tillämpa det. Utgivaren förbinder sig att aldrig vidarebefordra innehållet i dessa cookies till tredje person, utom om lagen så kräver.

För mer information om användning av cookies kan du läsa vår Personuppgifts- och integritetspolicy som finns på sajten. Den ger dig bättre insikt i de åtgärder vi tar för att underlätta surfande på sajten. Där finns även information om olika cookies på vår tjänst, syftet med dem och hur du hanterar dem.

Som användare kan du vägra att cookies sparas på din enhet eller ställa in webbläsaren så att du får en notifiering innan cookies accepteras. I detta syfte ska du som användare konfigurera webbläsaren:

Paragraf 7 - Immateriell rätt

Allt på denna sajt ägs av utgivaren eller ett ombud, eller används av utgivaren på sajten med ägarens tillstånd.

All framställning, reproduktion eller omarbetning av logotyper, textinnehåll, bilder eller videofilmer – utan att denna uppräkning ska anses uttömmande – är strikt förbjudet och jämställs med förfalskning.

Varje användare som gör sig skyldig till förfalskning kan komma att uteslutas från sajten utan vare sig förvarning eller ersättning och utan att denna uteslutning kan ge upphov till skadestånd, och utan förbehåll för eventuella rättsliga åtgärder på initiativ av sajtens utgivare eller dennes ombud.

Föreliggande sajt använder element (bilder, fotografier, innehåll) vilkas förtjänst tillkommer: REALIST.

För varumärken och logotyper på webbplatsen innehas copyright av REALIST Alla som framställer, reproducerar, sammanställer, sänder dem eller sätter dem i omlopp riskerar påföljer enligt paragraf L.713-2 och Immaterialrätten.

Paragraf 8 - Ansvar

Utgivaren är inte ansvarig för användarnas publiceringar, deras innehåll eller deras sanningsenlighet. Utgivaren kan under inga omständigheter hållas ansvarig för skada som kan uppstå i användarens datasystem och/eller för förlorad data till följd av ett besök på sajten.

Utgivaren förbinder sig att oavbrutet uppdatera sajtens innehåll och att ge användaren korrekt, tydlig, noggrann och aktuell information. Sajten är i princip tillgänglig hela tiden, med undantag för perioder då tekniskt underhåll utförs eller innehållet uppdateras. Utgivaren kan inte hållas ansvarig för skador som uppstår för att sajten eller delar av den är otillgänglig.

Utgivaren kan inte hållas ansvarig för omöjlig åtkomst på grund av tekniska skäl, oavsett om det beror på force majeur, underhåll, uppdatering, ändring på sajten, ett ingrepp på webbhotellet, en intern eller extern strejk, ett nätverksfel eller strömavbrott.

Utgivaren kan inte hållas ansvarig om sajten inte fungerar, åtkomst är omöjlig eller sajten fungerar dåligt till följd av att användare har olämplig utrustning, att användarens enhet har felaktiga inställningar eller används felaktigt eller till följd av tekniska fel hos användarens tjänste- eller internetleverantör.

Paragraf 9 - Notifieringar och reklamationer

All slags notifiering eller åsikt gällande föreliggande Allmänna användarvillkor, juridiska information eller personuppgiftspolicy måste förmedlas skriftligen och sändas med rekommenderat brev eller e-post till adressen som anges i webbplatsens juridiska information. Avsändaren måste även uppge kontaktuppgifter, namn, förnamn och ärende.

Eventuella klagomål gällande användande av webbplatsen, tjänsterna, sajtens sidor på sociala medier eller AAV, den juridiska informationen eller personuppgiftspolicyn måste inkomma inom 365 dagar efter dagen då problemet uppstod, och detta oberoende av eventuella lagar och regler med andra lydelser. Om eventuella klagomål inte inkommer inom de påföljande 365 dagarna kan de aldrig leda till juridiskt bindande beslut.

Det kan hända att felaktigheter eller misstag, eller uppgifter som står i strid med AAV, den juridiska informationen eller personuppgiftspolicyn finns på webbplatsen och alla relaterade tjänster. Dessutom är det möjligt att otillåtna ändringar görs av tredje part på webbplatsen eller på relaterade tjänster (sociala media...).

I detta fall kan användaren kontakta sajtens utgivare per post eller via mejl på den adress som anges i webbplatsens juridiska information med, om möjligt, en beskrivning av felet, url-adress där det förekommer samt de egna kontaktuppgifterna.

Paragraf 10 - Klausulernas oberoende

Om en bestämmelse i AAV bedöms olaglig, ogiltig eller av någon annan anledning omöjlig att tillämpa, kommer denna bestämmelse att avskiljas från AAV och inte längre påverka de resterande bestämmelsernas giltighet och tillämpning.

AAV ersätter alla tidigare eller samtida skriftliga eller muntliga avtal. De kan inte överlåtas, överföras eller upplåtas genom underlicens av användaren.

En tryckt version av AAV och alla omdömen som lämnats elektroniskt kan begäras om juridiska eller administrativa omständigheter i samband med användarvillkoren kräver detta.

Paragraf 11 - Gällande lag

Dessa AAV lyder under fransk lag.

Om inte prejudikat föreligger kan alla tvister som uppstår inom ramen för verkställandet av dessa Allmänna användarvillkor tas till sajtens utgivare för en uppgörelse i godo innan rättsliga åtgärder vidtas.

Det påpekas uttryckligen att en begäran om uppgörelse i godo inte upphäver tidsfristen för att vidta rättsliga åtgärder.

Om inte prejudikat föreligger ska alla rättstvister gällande verkställandet av dessa Allmänna användarvillkor föras till behörig domstol på svarandens hemort.

Copyright - 04/06/2021